วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2558

รวมเอกสารนำเสนอ (MS Powerpoint) การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA โรงพยาบาลโพนสวรรค์ ระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคม 2558

 
รวมเอกสารนำเสนอ (MS Powerpoint) การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA โรงพยาบาลโพนสวรรค์ ระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคม 2558 ประกอบด้วย
1. ภาพรวมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลโพนสวรรค์ (ปรับปรุง 20 ตุลาคม 2558)
2. นำเสนอทีมความเสี่ยง (RM) (ปรับปรุง 20 ตุลาคม 2558)
3. นำเสนอทีม HRD (ปรับปรุง 20 ตุลาคม 2558)
4. นำเสนอองค์กรพยาบาล (ปรับปรุง 20 ตุลาคม 2558)
5. นำเสนอสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ปรับปรุง 20 ตุลาคม 2558)
6. นำเสนอทีมนำคลินิก (PCT) (ปรับปรุง 20 ตุลาคม 2558)
7. นำเสนอทีมควบคุมการติดเชื้อ (IC) (ปรับปรุง 20 ตุลาคม 2558)
8. นำเสนอระบบยา (PTC) (ปรับปรุง 19 ตุลาคม 2558)
9. นำเสนอทีมชุมชน (ปรับปรุง 20 ตุลาคม 2558)
10. นำเสนอทีม IM (ปรับปรุง 21 ตุลาคม 2558)
11. นำเสนองาน HPH (ปรับปรุง 20 ตุลาคม 2558)
12. นำเสนองาน SRRT (ปรับปรุง 20 ตุลาคม 2558)
13. Tracer TB (ปรับปรุง 20 ตุลาคม 2558)
14. Tracer HIV (ปรับปรุง 20 ตุลาคม 2558)